ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รมว.ศธ."ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" เผย ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

12 ก.ค. 62 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดย ครูและนักเรียน รวม 35 คน
28 มิ.ย. 62 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง
27 มิ.ย. 62 ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนข้ามชาติ
27 มิ.ย. 62 เรือนจำตะกั่วป่า มาให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเองและรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ ยาเสพติด
25 มิ.ย. 62 ค่ายบาติกพื้นฐาน
ค่ายบาติกพื้นฐาน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
24 มิ.ย. 62 ฝึกซ้อมอพยพภัยจากคลื่นสึนามิ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมอพยพภัยจากคลื่นสึนามิ
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
21 มิ.ย. 62 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โดยบริษัทเนสท์เล่
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา โดยบริษัทเนสท์เล่ มาแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
16 มิ.ย. 62 ถึง 18 มิ.ย. 62 ค่ายคุรธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.3
ค่ายคุรธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.3
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
13 มิ.ย. 62 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
04 มิ.ย. 62 สำนักงาน ขนส่ง มาให้ความรู้กับนักเรียน ชั้น ป.4 -6
สำนักงาน ขนส่ง มาให้ความรู้กับนักเรียน  ชั้น ป.4 -6
โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ สำนักงานขนส่ง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
29 พ.ค. 62 โครงการป้องกันไข้เลือดออก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงการป้องกันไข้เลือดออก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ช่วงเช้าให้ความรู้กับนักเรียน
- ช่วงบ่ายภาคปฏิบัติในหมู่บ้าน
27 พ.ค. 62 ถึง 29 พ.ค. 62 มูลนิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ
มูลนิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ที่ห้องเรียนชั้น ป.3 - 6
มูลนิธิอิเมจิ้น ไทยแลนด์
24 พ.ค. 62 มูลนิธิส่องสว่างจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
มูลนิธิส่องสว่างจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา  เวลา 09.00 - 11.30 น.
ใต้อาคาร คาร์ฟูร์ 2 โรงเรียนบ้าน้ำเค็มฯ มูลนิธิส่องสว่าง
23 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  เวลา 14.30 น.
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มฯ
18 พ.ค. 62 อยามัยมาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย