ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย วาจาสุภาพ


ยิ้มง่าย       ความเป็นผู้มีความสุข ร่าเริง
ไหว้สวย      ความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย
วาจาสุภาพ  ความเป็นผู้พูดที่มีกิริยา วาจาเรียบร้อย         เอกลักษณ์

ชุมชนดี กีฬาเด่น