ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม   นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ปรัชญา

กิจกรรมดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   นำวิชาการ   สานสัมพันธ์ชุมชน