ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดแนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก

๒. พัฒนาครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๓. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬาฟุตบอล 

๕. ส่งเสริมการเรียนรู้สามภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส) และพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ และการจัดการศึกษา 

๗. จัดการเรียนการสอนสร้างจิตสํานึกให้มีผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยมีการประกัน คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

๒. ครูทุกคนเป็นคนดีมีมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ผู้เรียนมีจรรยาดี มีความรู้คู่คุณธรรม 

๔. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬา มีน้ําใจเป็นนักกีฬา 

๕. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

๖. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ และการจัดการศึกษา 

๗. ผู้เรียนมีจิตสํานึกและนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน