ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา * กำลังอัพเดตข้อมูล

     โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม  จัดการสอนตามหลักสูตร ก่อนประถมศึกษาและ การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔     สำหรับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  ๒๕๔๔    โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ชั้น  (.๑ – .๓) 

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และ 

 พละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

.

.

.

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๔.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๔.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

 

   ชั้น (.๔ – .๖) 

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และ 

 พละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

.

.

.

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม

๑๖.๐๐

๑๖.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๘.๐๐

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐.๐๐

 

 ชั้น (.๑ – .๓) 

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

สุขศึกษา

และ 

 พละศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

.

.

.

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓

๖.๖๗

๖.๖๗

๖.๖๗

๖.๖๗

๖.๖๗

๖.๖๗

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓