ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2562

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

16

10

26

อนุบาล  3

14

10

24

รวม

30

20

50

ป.1

18

10

28

ป.2

10

10

20

ป.3

11

17

28

ป.4

10

12

22

ป.5

21

11

32

ป.6

16

8

24

รวม

86

68

154

ม.1

16

13

29

ม.2

17

9

26

ม.3

5

14

19

รวม

38

36

74

รวมทั้งสิ้น

154

124

278