ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา สายทองอินทร์
ครู คศ.1

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวสปันนา ชิดเอื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก
ครูผู้ช่วย