ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฉัตรชนก มั่นการ
ครูผู้ช่วย

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางสาวภัทรวดี สุทธิเพชร
ครู คศ.1

นางสาวสปันนา ชิดเอื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีนุช มากกุญชร
ครูผู้ช่วย