ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีนุช มากกุญชร
ครูผู้ช่วย

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2