ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับ
ครู คศ.1

นางนัดดา ประทาน
ครู คศ.2

นางสาวกชกนก สกุลบุญมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก
ครูผู้ช่วย

นายวรากรณ์ กิตติพงศ์วรชัย
ครูอัตราจ้าง