ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธเนศว์ อ่าวลึกเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางอาภรณ์ มะลิซ้อน
ครู คศ.2

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวสปันนา ชิดเอื้อ
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ นาวารักษ์
ครูอัตราจ้าง