ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกชกนก สกุลบุญมา
ครูผู้ช่วย

นายวรากรณ์ กิตติพงศ์วรชัย
ครูอัตราจ้าง