ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภัทรวดี สุทธิเพชร
ครู คศ.1

นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ครู คศ.2

นางฐิติมา สุขหนู
ครู คศ.1

นางสาวนิภารัตน์ แก้วประดับ
ครู คศ.1

นายธเนศว์ อ่าวลึกเหนือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวดี สุริยันต์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ นาวารักษ์
ครูอัตราจ้าง

นายวรากรณ์ กิตติพงศ์วรชัย
ครูอัตราจ้าง