ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฐิติมา สุขหนู
ครู คศ.1

นางสาวยุวดี สุริยันต์
ครูผู้ช่วย