ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร กล้าทะเล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนาภร คงมา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรวรรณ เทอดไทย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทํสนีย์ บัวทอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัฐวุฒิ บัวทอง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกนกพล เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนากร พานเพิง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมชาย กล้าทะเล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐนันท์ พันธ์ทองหล่อ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ เจษฎารมย์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเฉลิมพล ประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ นิ่มนวล
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรศักดิ์ จงไกรจักร์ฺ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1